Sprawozdania

Sprawozdanie merytoryczne za 2018 rok

Zostały zorganizowane:

1) Na terenie wybranych Zakładów Karnych:
– spotkania cykliczne spotkania z osadzonymi, gdzie buduje się wspólnotę opartą na zasadach Ewangelii, przygotowuje do udziału we Mszy świętej, otacza się opieką duchową.
– Spotkania Opłatkowe w Zakładach Karnych
– wypożyczalnie książek i prasy religijnej

2) W warunkach wolnościowych są organizowane:
– spotkanie readaptacyjne z osadzonymi w warunkach wolnościowych z udziałem osadzonych
– Pielgrzymka z udziałem osadzonych do Lichenia
– spotkania wspierające dla byłych więźniów i ich rodzin

Zorganizowano:
Dzień Modlitw za Więźniów 2018 w Bydgoszczy

Media
– Bractwo w audycjach radiowych i telewizyjnych oraz w prasie,
na portalach internetowych, TV TRWAM, Radio Maryja,
audycja w TVP Bydgoszcz – Bliżej Nieba

Prowadzi się:
– współpracę z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi
– korespondencję z osadzonymi z ZK na terenie kraju
– informację telefoniczną
– stronę internetową www.bractwowiezienne.samarytania.pl i konto na Facebooku

Szkolenia
– Członkowie Stowarzyszenia w roku 2018 wzięli udział
w szkoleniach Duszpasterstwa Więziennego w Popowie

Prace:
– w Porozumieniu na Rzecz Wychodzenia Bezdomności w Bydgoszczy 2018
– w Komitecie organizacyjnym XXXVII TKCH

  • Opis działań

Przeprowadzono około 200 cyklicznych spotkań modlitewnych w Zakładach Karnych i Aresztach, w OZ AŚ w Bydgoszczy, w ZK w Koronowie, w OZ AŚ w Koronowie
w ZK w Strzelewie, w AŚ w Poznaniu, w ZK w Przemyślu, połączonych z prowadzeniem biblioteki więziennej. W spotkaniach uczestniczy od 2-20 osób.
Łącznie w spotkaniach wzięło udział około 2000 osadzonych.

Członkowie Stowarzyszenia współpracują z Kapelanami więziennymi.
Przygotowaliśmy w ramach Komitetu Organizacyjnego XXXVII TKCH, program spotkań w Zakładach Karnych w Szkole i w Centrum Pomocy św. Bractwa Alberta – na 100  rocznicę odzyskania niepodległości z bydgoską poetką Kornelią Kijak pt. „Zaduszki muzyczne”
i Henrykiem Bochniakiem, harcmistrzem i muzykiem „Koncert patriotyczny – proroctwa o Polsce.”

Ponadto zorganizowaliśmy 3 wyjścia readaptacyjne z osadzonymi do OO. Jezuitów w lutym, maju
i w czerwcu z udziałem byłych więźniów oraz wyjście do Katedry we wrześniu na Uroczystości związane z Odpustem Matki Bożej Pięknej Miłości.
Łącznie w spotkaniach uczestniczyło około 50 osób

Dla osadzonych z Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Bydgoszczy zorganizowaliśmy Pielgrzymkę do Lichenia.
W Pielgrzymce wzięło udział 18 osób.

Odpowiadamy na liczne pytania telefonicznie i w listach, które nadchodzą z różnych zakładów karnych na terenie kraju.

Zorganizowaliśmy Uroczystości Dnia Modlitw za Więźniów w Bydgoszczy z udziałem Ks. Kapelanów, Funkcjonariuszy, Więźniów z ZK w Fordonie, z OZ AŚ w Bydgoszczy oraz Wolontariuszy.
Łącznie w spotkaniach uczestniczyło około 70 osób.

W Dniu Modlitw za Więźniów, 26 marca – Bractwo Więzienne Samarytania wzięło udział w audycji pt.„Więźniów odwiedzać” w Radio Maryja i TV Trwam. W programach wziął udział ks. Infułat dr. Jan Sikorski – założyciel „Bractwa Więziennego”, dyrektor Biura Naczelnego Kapelana O. Jan Dezyderiusz Pol, Wolontariusze oraz były Więzień, który powiedział świadectwo swojego nawrócenia.

Członkowie Stowarzyszenia Bractwo Więzienne Samarytania, Funkcjonariusze oraz byli Więźniowie wzięli udział w programie audycji Katolickiej „Bliżej nieba” emitowanej przez TVP Bydgoszcz. W programie wzięli udział byli więźniowie.

Werbujemy nowych Członków do Stowarzyszenia, wzięliśmy udział w corocznym szkoleniu dla Duszpasterstwa Więziennego organizowanego przez Naczelnego Kapelana Więziennictwa i Centralny Zarząd Służby Więziennej w Popowie.
Łącznie w szkoleniu uczestniczyło 67 osób.

Bractwo Więzienne Samarytania współpracuje z Terenową Radą ds. Readaptacji i Pomocy Skazanym przy UW w Bydgoszczy, z Kuratorami Sądowymi, z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, z Centrum Pomocy im. Św. Bractwa Alberta w Bydgoszczy, organizacjami pozarządowymi, które aktywnie pomagają Więźniom a szczególnie ze Stow. Mateusz w Toruniu i w Grudziądzu dla kobiet i Fundacją Barką w Strzelcach Opolskich. Na bieżąco wymieniamy doświadczenia z Prison Fellowship International.

Stowarzyszenie kontynuuje prace w Porozumieniu na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności. Członkowie Bractwa wzięli czynny udział w Szkoleniu Duszpasterstwa Więziennego organizowanego przez Naczelnego Kapelana Więziennictwa i Centralny Zarząd Służby Więziennej w Popowie.

Prowadzona jest korespondencja z osadzonymi różnych Zakładów Karnych na terenie Polski na zasadzie mentoringu oraz poradnictwa personalnego. Miesięcznie przychodzi od 10-40 listów.

Łącznie odpowiedziano na około 180 listów

Czynna jest informacja telefoniczna o pomocy postpenitencjarnej dla osadzonych. Organizuje się dla byłych więźniów i ich rodzin indywidualne spotkania wspierające.

Prowadzone jest  konto na Fb o charakterze psychoedukacyjnym w zakresie resocjalizacji i readaptacji społecznej, gdzie często nawiązują kontakt nasi byli podopieczni.

Sprawozdanie merytoryczne Stow. pn. Bractwo Więzienne Samarytania
2016-2017

Zostały zorganizowane:

1) Na terenie wybranych Zakładów Karnych:

– spotkania cykliczne spotkania z osadzonymi, gdzie buduje się wspólnotę opartą na zasadach Ewangelii, przygotowuje do udziału we Mszy świętej, otacza się opieką duchową.

– Spotkania Opłatkowe
– Gwiazdka dla dzieci więźniów i ich rodzin na terenie ZK
– spotkania z ciekawymi ludźmi
– spotkania słowno muzyczne w ramach XXXV i XXXVI TKCH
– wspieranie bibliotek więziennych

2) W warunkach wolnościowych są organizowane:
– spotkanie readaptacyjne z osadzonymi w warunkach wolnościowych z udziałem osadzonych
– Pielgrzymki z udziałem osadzonych

3) Spotkania w Szkołach w ramach Festiwalu Zdrowego Stylu Życia z inicjatywy Kuratorium Oświaty 2017

Prowadzi się:
– współpracę z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi
– korespondencję z osadzonymi z ZK na terenie kraju
– informację telefoniczną
– stronę internetową i konto na Facebooku
Media

– Bractwo w audycjach radiowych i telewizyjnych oraz w prasie

Szkolenia
– Członkowie Stowarzyszenia w roku 2017 wzięli udział w szkoleniach Duszpasterstwa Więziennego w Popowie

Zorganizowano:
Jubileusz Więźniów – w Roku Jubileuszowym 2016
Ogólnopolski Dzień Modlitw za Więźniów 2017
Ogólnopolskiego Forum Pomocy Postpenitencjarnej 2017
Seminarium „Sacrum i profanum w przestrzeni więzienia

Udział w Porozumieniu na Rzecz Wychodzenia Bezdomności w Bydgoszczy 2017

  • Opis działań

Przeprowadzono około 300 cyklicznych spotkań modlitewnych w Zakładach Karnych i Aresztach, w ZK w Fordonie, w OZ AŚ w Bydgoszczy, w ZO w Koronowie, w ZK w Strzelewie, w AŚ w Poznaniu, w ZK w Przemyślu, połączonych z prowadzeniem biblioteki więziennej. Łącznie w spotkaniach wzięło udział około 3000osadzonych.

Zorganizowano spotkania kulturalno-oświatowe w ramach XXXV w historykiem Małgorzatą Jarocińską, a podczas XXXVI Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej z byłym gangsterem Pawłem Cwynarem: w Bydgoszczy w ZK w Fordonie, w AŚ w Bydgoszczy, w ZK w Potulicach, w ZK w Koronowie i w ZK w Strzelewie, w Parafii św. Józefa w Bydgoszczy dla Bezdomnych, w Pogotowiu Opiekuńczym.
W Wyższym Seminarium Duchownym zorganizowano Sacrum i profanum w przestrzeni więzienia,

Łącznie w spotkaniach uczestniczyło około 650 osób.

Zorganizowano spotkania Opłatkowe w Zakładach Karnych w Przemyślu, w OZ AŚ w Bydgoszczy w ZK w Strzelewie oraz w AŚ w Poznaniu, a w ZK w Fordonie Gwiazdkę dla dzieci Więźniów i ich rodzin.

Łącznie w spotkaniach uczestniczyło około 160 osób.

Odbyły się spotkania w Szkołach w ramach Festiwalu Zdrowego Życia w Zespole Szkół Samochodowych, Zespole Szkół START– świadectwa byłych więźniów połączone z prezentacja multimedialną, z zakresu profilaktyki uzależnień pt. „Dragi brak rozwagi”.

Łącznie w spotkaniach około 80 osób.

Zorganizowaliśmy spotkanie z triatlonistą Tomaszem Hoppe, spotkanie z byłym alkoholikiem-autorem książki „Uratowała mnie Maryja” w AŚ w Bydgoszczy, z Tadeuszem Rutkowskim w ZK w Grudziądzu, 3 spotkania z byłymi więźniami, którzy żyją w abstynencji alkoholowej i narkotykowej, pracują i przeżyli pomyślnie readaptację społeczną w ZK w Strzelewie i w ZK w Koronowie i w OZ AŚ w Bydgoszczy.
Łącznie w spotkaniach około 270 osób

Ponadto zorganizowano wyjścia readaptacyjne z osadzonymi do OO. Jezuitów, do Bazyliki na nabożeństwo majowe i czerwcowe, do Katedry na Uroczystości związane z Odpustem,
Łącznie w spotkaniach około 40 osób

Zorganizowano w 2016r. Jubileusz Więźniów na Jasnej Górze.
Łącznie w spotkaniach około 35 osób

Zorganizowano w 2017 r. Ogólnopolski Dzień Modlitw za Więźniów na Jasnej Górze
Połączony z Ogólnopolskim Forum Pomocy Postpenitencjarnej na Jasnej Górze z udziałem przedstawiciela Prison Fellowship International Hugh Greathead, przedstawiciela Biura Rzecznika Praw Obywatelskich dr Marcina Mazura, liderów różnych organizacji pozarządowych na terenie kraju, byłych Więźniów, którzy radykalnie zmienili zwoje życie.
Łącznie w uroczystościach wzięło udział około 65 osób.

Bractwo Więzienne Samarytania wzięło udział w audycjach radiowych i telewizyjnych o tematyce prospołecznej , połączone ze świadectwami byłych Więźniów: Radio Maryja Audycja dla chorych, w TVP2 Pytanie na śniadanie – były ganster Paweł, TV Salve – świadectwo Paweł, w Przewodniku Katolickim, w Tygodniku Bydgoskim – Chciałem zostać w grze – świadectwo.

Stowarzyszenie przystąpiło do Porozumienia na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności. Członkowie Bractwa wzięli czynny udział w Szkoleniu Duszpasterstwa Więziennego organizowanego przez Naczelnego Kapelana Więziennictwa i Centralny Zarząd Służby Więziennej.

Prowadzona jest korespondencja z osadzonymi różnych Zakładów Karnych na terenie Polski na zasadzie mentoringu oraz poradnictwa personalnego.
Miesięcznie odpowiadamy na średnio na około 30 listów.
Łącznie opowiedziano na 450 listów

Czynna jest informacja telefoniczna o pomocy postpenitencjarnej dla osadzonych. Organizuje się dla byłych więźniów i ich rodzin indywidualne spotkania wspierające.

Prowadzona jest strona internetowa Bractwa Więziennego Samarytania oraz oraz konto na Fb o charakterze psychoedukacujnym w zakresie resocjalizacji i readaptacji społecznej, gdzie zgłaszają się byli skazani oraz osoby zainteresowane działalnością Bractwa Więziennego Samarytania.