Statut Stowarzyszenia

STATUT STOWARZYSZENIA

BRACTWO WIĘZIENNE SAMARYTANIA[1]

[1] Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone na podstawie Uchwały Nr 1 / 2018 Walnego Zebrania Członków z dnia 3 listopada 2018 r.

 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę BRACTWO WIĘZIENNE SAMARYTANIA i w dalszej części statutu nazywane jest Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (T.j. Dz. U.
z 2015 r. poz. 1393 z późn. zm.), Ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)  oraz na podstawie niniejszego statutu.
3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 2

1. Stowarzyszenie ma prawo używać odznak i pieczęci według wzoru ustalonego przez Zarząd Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Za zasługi położone w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia, może nadawać odznaki honorowe osobom fizycznym i prawnym oraz instytucjom i zakładom nie mającym osobowości prawnej.

§ 3

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym celu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 4

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bydgoszcz.
2. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
3. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą ? zgodnie
z przepisami prawa.

 

ROZDZIAŁ II
CELE  I  SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 5

1. Cele działalności stowarzyszenia:
a) poznanie przez więźniów i ich rodziny przesłania Ewangelii,
b) zmniejszenie ilości osadzonych w zakładach karnych,
c) readaptacja społeczna środowisk kryminogennych,
d) zmniejszenie ilości rodzin dysfunkcyjnych,
e) zmniejszenie agresji i przemocy wśród młodzieży,
f) zwiększenie bezpieczeństwa obywateli,
g) wykreowanie modelu wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele prowadząc odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

 1. duchowa, terapeutyczna i socjalna pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, a w szczególności więźniom, byłym więźniom, ich rodzinom, młodzieży i dzieciom z rodzin patologicznych,
 2. inspirowanie i organizowane działalności ewangelizacyjnej, kulturalnej, naukowej, szkoleniowej, wydawniczej,
 3. współpraca z podmiotami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi, które stawiają sobie podobne cele co Stowarzyszenie,
 4. organizacja, szkolenie i rozwój wolontariatu,
 5. ewangelizacja i pomoc w pracy duszpasterskiej w więzieniach zgodnie z nauką Kościoła Rzymsko-Katolickiego poprzez:
  1. katechizację,
  2. przygotowanie więźniów do udziału we Mszy Świętej i przyjęcia sakramentów świętych,
  3. organizowanie rekolekcji, spotkań modlitewnych, kół biblijnych,
  4. prowadzenie bibliotek religijnych i przygotowywanie programów audiowizualnych;
 6. udzielanie pomocy duchowej, materialnej i prawnej więźniom, byłym więźniom i ich rodzinom,
 7. działalność profilaktyczna: ewangelizacyjna, terapeutyczna, kulturalno-oświatowa, wychowawcza, wspierająca
  w zakresie resocjalizacji, leczenia uzależnień, walki z przemocą, wyrównywania szans w:

  1. zakładach karnych,
  2. domach dla byłych więźniów,
  3. noclegowniach,
  4. domach dziecka;
 8. 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
 9. 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie,
 10. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
 11. 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem,
 12. 94.91.Z Działalność organizacji religijnych,
 13. 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 14. pomoc w zatrudnieniu i rozwoju zawodowym osobom niedostosowanym społecznie, szczególnie byłym więźniom.

 

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE
STOWARZYSZENIA

§ 7

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

§ 8

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które zadeklarują gotowość realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Przyjęcia członka zwyczajnego dokonuje Zarząd, w formie uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 9

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia mogą być osoby prawne i fizyczne, które zadeklarują gotowość wspierania realizacji celów statutowych finansowo lub materialnie.
2. Przyjęcia członka wspierającego dokonuje Zarząd, w formie uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji.
3. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym i nie może być wybierany do władz Stowarzyszenia.
§ 10

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba o szczególnych zasługach dla Stowarzyszenia.
2. Tytuł członka honorowego przyznaje Walne Zebranie Członków w formie uchwały.

§ 11

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia posiada:
a) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
b) prawo podejmowania inicjatyw i zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
c) prawo do  korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy organizacyjnej Stowarzyszenia,
d) prawo do czynnego udziału w pracach  i spotkaniach formacyjnych Stowarzyszenia,
e) prawo do udziału w Walnych Zebraniach z prawem do głosu;
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia  jest zobowiązany do:
a) uczestnictwa w spotkaniach formacyjnych oraz w spotkaniach  szkoleniowych
i zjazdach Stowarzyszenia,
b) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) przestrzegania regulaminów zakładów karnych i placówek opiekuńczych,
d) regularnego opłacania składek członkowskich,
e) aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia.
f) do opłacania składek członkowskich w wysokości i terminach określonych przez Walne Zebranie Członków;
3. Członkowie honorowi nie są zobowiązani do opłacania składek.

§ 12

1. Utrata członkostwa następuje poprzez:
a) wystąpienie członka ze Stowarzyszenia,
b) skreślenie z listy członków Stowarzyszenia,
2. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje wskutek:
a) śmierci członka,
b) utraty zdolności do czynności prawnych,
c) niepłacenia składek członkowskich przez okres 12 miesięcy,
d) zaprzestania wykonywania obowiązków statutowych,
e) niewywiązywanie się z podjętych obowiązków lub działania na szkodę Stowarzyszenia;
3. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje w formie Uchwały Zarządu.
4. Skreślonemu członkowi przysługuje odwołanie się do najbliższego Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków w sprawie skreślonego członka jest ostateczna.

ROZDZIAŁ  IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 13

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna,
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd jako sprawozdawcze, raz w roku a jako sprawozdawczo-wyborcze, raz na cztery lata.
4. O miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd zawiadamia wszystkich członków Stowarzyszenia na co najmniej 7 dni wcześniej, środkami komunikacji elektronicznej oraz umieszcza informację w siedzibie Stowarzyszenia.
5. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
6. Drugi termin obrad Walnego Zebrania powinien być podany w zawiadomieniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie co najmniej pół godziny po pierwszym terminie.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się w ciągu 30 dni na wniosek:
a) co najmniej  1/3 członków Stowarzyszenia,
b) Komisji Rewizyjnej.
8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
9. W sprawach dotyczących wyboru władz Stowarzyszenia uchwały zapadają w drodze tajnego głosowania.
W pozostałych sprawach głosowanie jest jawne, chyba że większością głosów Walne Zebranie Członków zarządzi głosowanie tajne.
10. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz wybory uzupełniające do tych  władz,
b) przyjmowanie, ocena i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
c) udzielanie absolutorium członkom Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
d) określanie programów działania,
e) zatwierdzanie rocznego  budżetu,
f) uchwalanie regulaminów  Walnego Zebrania Członków, Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
g) nadawanie odznaczeń i godności członka honorowego osobom  szczególnie zasłużonym w realizacji celów Stowarzyszenia,
h) ustalanie wysokości składek członkowskich,
i) rozpatrywanie odwołań kierowanych do Walnego Zebrania Członków,
j) podejmowanie uchwał o zmianie statutu Stowarzyszenia,
k) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
11. W przypadku ustąpienia osoby lub braku możliwości sprawowania przez nią funkcji w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, władzom tym przysługuje prawo koptacji spośród członków Stowarzyszenia.
W pierwszej kolejności wstępuje osoba, która kandydowała do władz Stowarzyszenia, lecz nie została wybrana, ale otrzymała w kolejności największą liczbę głosów. Liczba osób dokoptowanych nie może  przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie zwołuje się Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

ZARZĄD

§ 14

1. Pomiędzy posiedzeniami Walnego Zebrania Członków,  Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia.
2. Zarząd składa się z trzech do pięciu członków wybranych podczas Walnego Zebrania Członków.
3. Zarząd ze swojego grona wybiera  prezesa i dwóch wiceprezesów i konstytuuje się podczas pierwszego zebrania w trakcie wyborczego Walnego Zebrania Członków.
4. Zarząd podejmuje Uchwały, które zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności połowy członków.
W przypadku równej ilości głosów głos Prezesa jest decydujący.
5. Uchwały mogą być podjęte w trybie obiegowym.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał i są zwoływane przez Prezesa.
7. Do realizacji swych zadań, Zarząd może utworzyć Biuro Stowarzyszenia.
8. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie w związku z wykonywanymi czynnościami.
9. Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i reprezentowanie Stowarzyszenia wobec innych podmiotów,
b) prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia,
c) przyjmowanie w poczet Stowarzyszenia członków zwyczajnych i wspierających,
d) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
e) realizacja uchwał i postanowień Walnego Zebrania Członków,
f) przedstawienie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
g) zatrudnianie pracowników do prowadzenia prac Stowarzyszenia,
h) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
i) decydowanie w sprawach przyjęcia darowizn, zapisów i dotacji,
j) ustalanie budżetu, preliminarzy wydatków,
k) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
l) zwoływanie Walnego Zebrania Członków (zwyczajnego i nadzwyczajnego),
m) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych organizacji w kraju i zagranicą,

KOMISJA REWIZYJNA STOWARZYSZENIA

§ 15

1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia jest organem powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zebranie Członków,  którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia  nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia.
4. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia jest uprawniona do badania całokształtu działalności Stowarzyszenia, przynajmniej raz w roku pod względem:
a) zgodności z przepisami prawa i niniejszym statutem,
b) zgodności z uchwałami Walnego Zebrania Członków,
c) zgodności z uchwałami Zarządu;
5. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a) występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi
z przeprowadzonych kontroli,
b) w uzasadnionych przypadkach ma prawo wnioskowania zwołania posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia,
c) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
d) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie absolutorium ustępującym członkom Zarządu Stowarzyszenia,
6. Komisja działa na podstawie uchwalonego regulaminu.
7. Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia mogą brać udział w posiedzeniach  Zarządu
z głosem doradczym.
8. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy pełnym składzie.

 

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 16

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:
a) ruchomości,
b) nieruchomości,
c) środki pieniężne,
d) wartości niematerialne i prawne.
2. Stowarzyszenie uzyskuje środki finansowe z następujących źródeł:
a) ze składek członkowskich,
b) z dotacji, subwencji, grantów, środków z funduszy publicznych,
c) z darowizn, zapisów, dotacji,
d) ze środków  ofiarności prywatnej i zbiórek publicznych.
3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie łącznie dwóch członków Zarządu. W sprawach niemajątkowych Stowarzyszenie reprezentuje jednoosobowo Prezes.

 

ROZDZIAŁ VI
ZMIANY STATUTU
I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 17

1. Uchwała Walnego Zebrania Członków dotycząca zmian statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia może być podjęta większością 3/4 głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczy osób uprawnionych do głosowania.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, jeżeli Walne Zebranie Członków nie wyznaczy innych likwidatorów.
3. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w uchwale Walnego Zebrania Członków.
4. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Stowarzyszenia.